Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Bij Laan 7 kunnen diverse persoonsgegevens van uw verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling of voor het sturen van een overeenkomst met betrekking tot een abonnement. 

De volgende gegevens worden van u verzameld:

Wanneer u deelneemt aan Bewegen Leefstijl yoga kunnen de volgende gegevens gevraagd worden:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Pasfoto

Wanneer u voor een consult komt voor fysiotherapie, komt u terecht in het medische, beveiligde systeem:

 • Voor- en achternaam, initialen
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Verzekeringsgegevens
 • Gegevens over je gezondheid en alles wat relevant is voor een consult fysiotherapie

Wij gebruiken uw gegevens om een factuur te maken voor de zorgverzekering, daar moeten deze gegevens verplicht op staan. Wij verzamelen deze gegevens in een persoonlijk intake gesprek.

De gegevens worden verzameld op basis van de toestemming die door u is gegeven, een overeenkomst welke u met Laan 7 hebt gesloten, om te voldoen aan de wettelijke plicht of om uw vitale belangen te beschermen. 

U heeft de volgende rechten als betrokkene,

Laan 7 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Laan 7 hanteert de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 15 jaar voor consult fysiotherapie en 7 jaar voor deelname Bewegen Leefstijl en Yoga.

Alle gegevens worden alleen verwijderd wanneer u zelf opdracht geeft dat uw gegevens verwijderd moeten worden (WGBO). Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een digitale vragenlijst en/of het kennismakingsformulier (voornamelijk bij toepassing leefstijl abonnementen), het gaat dan om bijvoorbeeld uw beweegmomenten, uw ontspanmomenten, uw balans in privé en werk, test en meetresultaten. Deze gegevens worden bewaard in een dossier, welke veilig wordt gedocumenteerd.

Tevens zal Laan 7 de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een voordelig aanbod te doen. Iedere keer dat wij u een nieuwsbrief sturen, heeft u de mogelijkheid om ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen en kunt u zich hiervoor afmelden middels de afmeldlink.

Laan 7 deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Laan 7 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Dit gebeurt onder andere door een “clean desk” policy, alsook het beveiligen van het medische systeem (FRM) met een inlog en wachtwoord.

Indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u hebt aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@laan7.nl

U heeft altijd het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laan 7. Tot slot heeft u het recht “vergeten te worden”. Dit houdt in dat wij al uw gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een door u aangewezen persoon, organisatie, ziekenhuis, huisarts, specialist te sturen. Stuur in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is gedaan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laan7.nl. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.